Структура та органи управління закладу освіти

Інформація щодо структури та органів управління  закладом освіти відповідно Статуту школи  (Розділ VIІ Управління навчальним закладом)

 1. Управління Запорізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №83 Запорізької міської ради Запорізької області здійснюється її засновником, органом управління.
 2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором навчального закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
 3. Директор навчального закладу призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту освіти і науки Запорізької міської ради згідно із законодавством України. Директор діє на контрактній основі.Заступники директора призначаються і звільняються з посади органом управління гімназії відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про Територіальний відділ освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора відповідно до чинного законодавства.
 4. Директор навчального закладу:

 

 • забезпечує безперервність та послідовність освітнього процесу, наступність ступенів навчання;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці, безпечної життєдіяльності учнів, працівників;
 • користується правом розпорядження коштів та організовує виконання кошторису;
 • вирішує питання прийому та відрахування учнів, вихованців;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • у відповідності з чинним законодавством, за погодженням з органом управління навчальним закладом, встановлює плату за особливі умови утримання дітей та додаткові освітні послуги;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників, Положення про моральне та матеріальне стимулювання працівників, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання, застосовує засоби морального та матеріального стимулювання працівників навчального закладу;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, органами місцевого самоврядування;
 • діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах;
 • укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень;
 • видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);
 • відкриває рахунки у банках;
 • має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;
 • вирішує інші питання, віднесені законодавством, Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, Статутом навчального закладу, Контрактом;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання.

5. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради постійно діючого колегіального          органу управління закладом.

6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи навчального закладу;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів і працівників закладу;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, які беруть участь в організації навчально- виховного процесу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) учасників    навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік. Порядок скликання,  повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються цим  Статутом, Положенням про загальні збори (конференцію) колективу навчального закладу і  колективним договором.

Загальні збори (конференція):

 • заслуховує звіт директора про здійснення керівництва закладом, дає йому оцінку відкритим або таємним голосуванням;
 • затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності закладу, розглядає питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово- господарської діяльності закладу;
 • обирає раду навчального закладу, її членів і голову, встановлює терміни її повноважень;
 • приймає рішення про моральне стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників.

9. У навчальному закладі за рішенням конференції (загальних зборів) можуть створюватися і діяти рада закладу, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

До складу ради навчального закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи ІІ-ІІІ ступеня, батьків і громадськості.

Члени піклувальної ради навчального закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.